Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden


  1. Algemeen

  1.1.
  Durfjijmetmij is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Reakt, onderdeel van de Parnassiagroep, specialist in psychiatrie (hierna genoemd 'Durfjijmetmij' of 'wij'). Op deze service is een overeenkomst tussen de ingeschrevene (hierna genoemd 'lid' of 'jij') en ons van toepassing.

  1.2
  Durfjijmetmij is ontwikkeld om personen,vanaf 18 jaar en ouder, die in zorg zijn bij een van de aangesloten organisaties,  op internet met elkaar in contact te brengen. Door het invullen en versturen van het inschrijfformulier, ga jij akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Lees ze alsjeblieft aandachtig door.


  1.3
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van de Durfjijmetmij-service aan leden. Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

  2. Inschrijvingsvereisten

  Je moet ingeschreven zijn bij een van de volgende instellingen: Parnassia, Stichting Anton Constandse, Dijk en Duin, BavoEuropoort, Antes,  Kwintes, GGZ Noord Holland Noord, RIBW Nijmegen/Rivierenland, Pameijer, Stichting Altrecht, Reakt,  Victas, Levantogroep, Leviaan ( voorheen RIBW ZWWF), HVO-Querido, GGz Centraal, RIBW Gooi en Vechtstreek, Zeeuwse Gronden, Stichting Arkin,  CVD, Fameus, Brijder/Ipsy/PsyQ regio Haaglanden, Lister,  RIBW GO,GGZ Ingeest, De Regenbooggroep/SCIP, De Volksbond/ Streetcornerwork, Cordaan, Cosis,  RIBW Arnhem Veluwe Vallei  en MET GGZ om je in te schrijven. 
  Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.
  Op het inschrijvingsformulier geeft u aan in zorg te zijn bij een aangesloten organisatie, wij vragen deze organisatie ons te bevestigen dat u daadwerkelijk daar staat ingeschreven, dit zorgt voor toelating op de site. Meer gegevens hebben wij niet nodig.
  Met het accepteren van de voorwaarden geeft u hiervoor toestemming.


  3. Gedragsregels

  3.1.
  Je zult Durfjijmetmij niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen, die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten), diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. mailbommen, computervredebreuk (hacken) via Durfjijmetmij of internet, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

  3.2.
  Indien je merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Durfjijmetmij, moet je dit binnen vijf werkdagen aan ons melden. Hiervoor kun je het contactformulier gebruiken dat je opent door te klikken op de koppeling Contact rechts boven in het scherm.

  3.3.
  Je zult je in je communicatie niet obsceen of beledigend uitlaten.

  3.4.
  Ons privacybeleid maakt deel uit van Durfjijmetmij. Door inschrijving verklaar je met dit beleid in te stemmen en je eraan te houden.

  3.5.
  Je gaat ermee akkoord om in je profiel geen herleidbare informatie te vermelden, zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's, e-mailadressen, ICQ-nummers of andere persoonlijke gegevens.

  3.6.
  Je stemt ermee in om de ruimte die is bedoeld voor je foto, niet te gebruiken voor: foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van andere mensen dan jezelf, animaties of andere afbeeldingen. Wij behouden ons het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren of te verwijderen.

  3.7.
  Je verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen.

  3.8. 
  Je stemt ermee in dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat je op onze site plaatst, en voor je communicatie met andere leden.

  3.9.
  Je gaat ermee akkoord dat je inschrijving bij Durfjijmetmij individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar is. Anderen mogen jouw inschrijving niet gebruiken en je mag je inloggegevens niet door anderen laten gebruiken.

  3.10.
  Je verklaart Durfjijmetmij op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, of voor commerciële doeleinden .

  3.11.
  Je verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via Durfjijmetmij beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via Durfjijmetmij beschikt.

  3.12.
  Je verklaart geen junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulk-verspreiding van email onder leden of voormalig leden te zullen verspreiden.

  3.13.
  Je stemt ermee in niet meer dan drie (3) berichten binnen 24 uur te sturen naar hetzelfde lid zonder van dit lid antwoord of toestemming te hebben gekregen. Dit  beschouwen we als het lastigvallen van anderen en wordt niet getolereerd.

  3.14.
  Je verklaart je op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander. Dat houdt ook in dat je je niet als een andere lid of een werknemer van Durfjijmetmij zult voordoen.

  3.15.
  Je verklaart het gebruik van Durfjijmetmij en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

  4. Intellectueel eigendom

  4.1
  Het is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site te bewerken, openbaar te maken, te distribueren of te reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

  5. Aansprakelijkheid

  5.1.
  Artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen, uittips en gelinkte informatie die je beschikbaar wordt gesteld door of via Durfjijmetmij zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van ons, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Wij garanderen niet de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie. Wij onderschrijven deze niet, nemen deze niet over en zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door ons op de site is gezet of informatie die door ons aan jou is overgedragen.

  5.2.
  Wij zijn verplicht ons in te spannen voor een degelijke beveiliging van Durfjijmetmij. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die is geleden door leden of derden als gevolg van onvoldoende beveiliging.

  5.3.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van je inschrijving. 
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die jou herkennen, of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die leden achtervolgen (stalkers).
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door jezelf gepubliceerde persoonlijke gegevens op de site.

  5.4.
  Wij garanderen niet dat Durfjijmetmij foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ons jegens leden.

  5.5.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Durfjijmetmij.

  6. Overmacht

  6.1.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder ons personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan ons levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie wij op enigerlei wijze afhankelijk zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

  6.2.
  Wanneer wij wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn zowel wij als jij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

  6.3.
  De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ons jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van jou, zullen steeds voor rekening en risico van jou zijn.

  7. Technisch falen van de website

  7.1
  Wij garanderen niet dat Durfjijmetmij foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. We spannen ons in om defecten zo snel mogelijk te verhelpen.

  7.2.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

  7.3
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

  7.4.
  Het is mogelijk dat andere leden, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via Durfjijmetmij doorzenden en dat je daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. Wij kunnen hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

  8. Onze rechten

  8.1.
  Wij hebben het recht om inschrijvingen te weigeren. De aanvrager wordt hiervan via e-mail zo spoedig op de hoogte gebracht.

  8.2.
  Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten te wijzigen.

  8.3.
  Deze voorwaarden kunnen door Durfjijmetmij op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Durfjijmetmij.nl en zijn dan direct van toepassing.

  9. Beëindiging inschrijving

  9.1.
  Je kunt je inschrijving op elk gewenst moment opzeggen door op je profielpagina je uitschrijving te aktiveren.


  9.2.
  Wij zijn gerechtigd je inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen. Je hebt dan geen toegang meer tot de profielpagina's. De inschrijving kan onder andere worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/email gedrag, die ons via andere leden bereiken of pogingen om je lidmaatschap over te dragen.

  9.3
  Wij zijn gerechtigd je inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval je een ernstig strafbaar misdrijf of een zedenmisdrijf hebt begaan.

  10. Slotbepalingen

  10.1.
  Wanneer Durfjijmetmij wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, gaan alle rechten en verplichtingen tussen jou en ons over op deze andere rechtspersoon.

  10.2.
  Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

  10.3.
  Op betrekkingen tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en ons worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, dan wel, ter keuze van ons, bij de bevoegde rechter van jouw woonplaats

Registreren op
Registreren
#replace title#